Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Budgetkoepel.nl, onderdeel van Unaplex B.V., gevestigd te (6101 XA) Echt, gemeente Echt-Susteren, aan het adres Bellweg 26, Hal 4, hierna aan te duiden als Budgetkoepel.nl.

Verwerking van persoonsgegevens door Budgetkoepel.nl

Voor Budgetkoepel.nl is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Budgetkoepel.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Budgetkoepel.nl verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de in- en verkoop van lichtkoepels en aanverwante artikelen;
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;
 5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Budgetkoepel.nl;
 6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 8. ten behoeve van het verbeteren van de website en dienstverlening van Budgetkoepel.nl;
 9. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 10. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Rechtsgrond voor de verwerking

Volgens de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. Budgetkoepel.nl hanteert middels deze Privacy Statement de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. A) Budgetkoepel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten

Bij de aanvraag, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, is Lichtkoepelshop verplicht om bepaalde gegevens te verwerken teneinde uw aanvraag te kunnen behandelen. Verder vragen wij uw gegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Dergelijke gegevensverzameling en -verwerking is noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst, maar ook ten behoeve van andere producten en diensten die wij u aanbieden.

 1. B) Budgetkoepel.nl dient de wet na te leven

Budgetkoepel.nl is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken, o.a. in het kader van:

 • boekhoudkundige verwerking;
 • fiscale verplichtingen;
 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.
 1. C) Budgetkoepel.nl beschikt over een aantal gerechtvaardigde belangen

Budgetkoepel.nl heeft een aantal gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij letten wij erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Lichtkoepelshop bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van leden/klanten en van groepen van leden/klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, zelfstandigen) en persoonsprofielen voor het beheer van leden/klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant;
 • het verzorgen en verbeteren van de website www.lichtkoepelshop.nl, zodat Lichtkoepelshop zoveel mogelijk van uw vragen met betrekking tot deze websites kan beantwoorden;-
 • de gehele of gedeeltelijke overdracht van activiteiten en in het kader daarvan uitwisseling van gegevens.

       D) Budgetkoepel.nl beschikt over een bijzonder gerechtvaardigd belang: direct marketing

Budgetkoepel.nlp beschikt over verschillende producten en diensten die wij u kunnen aanbieden en waarvoor wij u rechtstreeks kunnen benaderen (direct marketing).

Als u niet wenst te worden benaderd door Budgetkoepel.nl met informatie, reclame of voorstellen op maat, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Budgetkoepel.nl. Meer informatie daarover vindt u onder ‘Uw rechten’.

 1. E) Budgetkoepel.nl vraagt in een aantal gevallen uw uitdrukkelijke toestemming

Onder andere door het bezoek aan onze website kunnen wij uw (klik-)gedrag vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profilering). Profilering is een geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens met als doel een individu te evalueren, te classificeren of een beslissing over die persoon te nemen. Dit doen we door persoonsgegevens te vergelijken en samen te brengen

Op basis van het klikgedrag wordt uw bezoek gekoppeld aan uw voorkeuren. Het profiel dat daarmee wordt gemaakt, ligt ten grondslag aan het besluit welke gerichte boodschappen worden gekoppeld aan uw persoonlijk profiel.

Naast het hierboven genoemde volgen van uw klikgedrag, kan het zijn dat Lichtkoepelshop ook voor andere verwerkingen van uw gegevens uw uitdrukkelijke toestemming vraagt.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Lichtkoepelshop niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

 1. A) Het doorgeven en ontvangen van gegevens

De uitvoering van de dienstverlening kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Lichtkoepelshop of wanneer Budgetkoepel.nl hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 1. B) Budgetkoepel.nl verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden

Budgetkoepel.nl verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden Lichtkoepelshop zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit Privacy Statement of met uw voorafgaande toestemming.

Bewaartermijn

Budgetkoepel.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens verstrekt zijn. De bewaartermijnen voldoen aan de specifieke regelgeving hieromtrent. Budgetkoepel.nl volgt hierbij haar beleid waarin de bewaartermijnen zo specifiek mogelijk zijn aangegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

Budgetkoepel.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten in deze Privacy Statement voor u op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Budgetkoepel.nl verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn. Of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Budgetkoepel.nl en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Budgetkoepel.nl om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Budgetkoepel.nl de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Budgetkoepel.nl de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Budgetkoepel.nl verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming. Of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Budgetkoepel.nl.

Budgetkoepel.nl kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. En om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@unaplex.nl